Członkowie

KLAUZULA INFORMACYJNA Drodzy Członkowie „Społem” Lubelskiej Spółdzielni Spożywcóww LublinieInformujemy, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L
-> Continue reading Członkowie