21 maja 2020

RODO zamówienia, reklamacje, faktury

Klauzula informacyjna RODO

dotycząca wystawiania faktur, składania i odbierania zamówień, składania reklamacji

Drodzy Klienci „Społem” Lubelskiej Spółdzielni Spożywców w Lublinie!

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 wskazanego wyżej Rozporządzenia informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Społem” Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Lublinie (kod pocztowy: 20-102)
  2. Celem zbierania danych jest:

a.) wystawienie faktury zgodnie z Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług,

b.) złożenie i odbiór zamówień,

c.) złożenie reklamacji

na podstawie art. 6 ust 1 pkt c . ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT, złożenia i odbioru zamówienia, złożenia reklamacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT, złożenie i odbiór zamówienia, złożenie reklamacji.
  3. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa oraz w przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury w formie korespondencyjnej Pana/Pani dane będą udostępnienie Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do zaadresowania korespondencji. Dane osobowe mogą też zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a.) w przypadku wystawienia faktury- wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane,

b.) w przypadku składania i odbioru zamówień lub składania reklamacji – przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

  1. Odebranie faktury, złożenie zamówienia, złożenie reklamacji jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pośrednictwem sklepów Administratora oraz pod adresem mailowym rodo@lss.pl.”