21 maja 2020

RODO Członkowie Spółdzielni

KLAUZULA INFORMACYJNA
Drodzy Członkowie „Społem” Lubelskiej Spółdzielni Spożywców
w Lublinie
Informujemy, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”)
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 wskazanego wyżej Rozporządzenia:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Społem” Lubelska Spółdzielnia
  Spożywców w Lublinie z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 w Lublinie
  20-102 Lublin wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Sądowego prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, pod nr KRS 0000127551, REGON 000919039, NIP 712-010-23-91.
 2. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie:
  • rejestru członków Spółdzielni,
  • wykorzystanie danych w związku z działalnością Spółdzielni prowadzoną na podstawie przepisów
  ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r., Statutu „SPOŁEM” Lubelskiej Spółdzielni
  Spożywców w Lublinie oraz innych przepisów regulujących działalność Spółdzielni.
 3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji przez Administratora celów wynikających z
  prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni i poszczególnych jej Członków, w tym w szczególności
  takich celów jak: prowadzenie rejestru członków Spółdzielni, prowadzenie księgi udziałów, naliczanie
  i wpłacanie dywidendy,
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.:
  dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne
  dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów,
  kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa,
  a także będą udostępniane Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do zaadresowania
  korespondencji
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do procesu realizacji
  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed
  roszczeniami przez Administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem niezbędnym aby przystąpić do
  Spółdzielni oraz korzystać z proponowanych form działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej
  w Spółdzielni, zaś nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi członkostwo w Spółdzielni
  i korzystanie z form działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w Spółdzielni.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
  organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
  W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego
  siedziby, za pośrednictwem sklepów Administratora oraz pod adresem mailowym rodo@lss.pl