21 maja 2020

RODO Program Lojalnościowy

Drodzy Klienci, Uczestnicy programu lojalnościowego SPOŁEM Lubelskiej Spółdzielni Spożywców w Lublinie!

Jak zapewne Państwu wiadomo, z dniem 25 maja 2018r. weszły w życie nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.05.2016r., L 119/1, tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator”) Uczestników Programu lojalnościowego SPOŁEM Lubelskiej Spółdzielni Spożywców w Lublinie (dalej ‚Program”) jest SPOŁEM Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, 20-102 Lublin.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: numer karty, datę przystąpienia do Programu, imię i nazwisko, adres do korespondencji, rok urodzenia, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, członkostwo w naszej Spółdzielni.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

  1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.: a) naliczanie punktów za dokonane zakupy; b) aktualizacja stanu konta Uczestnika Programu; c) dezaktywacja punktów; d) dokonywanie korekt na koncie Uczestnika; e) przyznanie kuponu rabatowego;
  2. w celach marketingowych;
  3. w celu przesyłania informacji handlowych;
  4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

  • ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
  • ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora , czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
  • ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:

ad. cel określony w pkt. 4 – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb ( a wobec Uczestników dołączających do programu od 25.05.2018r. – także udzielona przez nich zgoda).

W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

 Dane osobowe mogą też zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Dane osobowe Uczestnika przechowywanie będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna ,że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pośrednictwem sklepów Administratora oraz pod adresem mailowym rodo@lss.pl.