Członkowie

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym,
które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą, społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i środowiska
                                                                                                                                                                                                             (wyciąg ze statutu § 3 pkt.1).

Członków przyjmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni na podstawie złożonej pisemnej deklaracji. (§ 7 pkt.1)

Członkowie Spółdzielni, ich prawa i obowiązki (wyciąg ze statutu roz. II)

                                                                                 § 6

1. Członkami Spółdzielni mogą być:

 •  osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 •  spółdzielnie uczniowskie (na zasadach osób fizycznych),
 •  osoby prawne.

2. Nie mogą być członkami Spółdzielni osoby prowadzące działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni oraz organizacje społeczne i polityczne
z wyjątkiem organizacji związkowych działających dotychczas w Spółdzielni wg. stanu na dzień 31.12.1996 r. (wyciąg ze statutu § 6).

                                                                                 § 8

1. Przystępujący do Spółdzielni obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić 1udział jednorazowo lub ratalnie w terminie 1 roku od daty złożenia deklaracji z tym, że pierwsza rata wynosi 30% wartości udziału.

2. Wpisowe wynosi:

 • 20,- zł dla osób fizycznych i spółdzielni uczniowskich,
 • 5.000,- zł dla osób prawnych.

3. Udział wynosi:

 • 500,- zł dla osób fizycznych i spółdzielni uczniowskich,
 • 1000,- zł dla osób prawnych.

4. Członek może zadeklarować i wnieść nieograniczoną ilość udziałów.

5. Zmiany deklarowanej ilości udziałów członek zgłasza na piśmie. Zmiany te wymagają podjęcia odpowiedniej uchwały w trybie określonym
w § 7 pkt. 3 statutu.

6. Członek może w deklaracji lub odrębnym piśmie wskazać osobę, której Spółdzielnia zobowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały.
Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

7. Przed ustaniem członkostwa członek Spółdzielni nie może żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały (nie dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilość deklarowanych udziałów). Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok w którym członek
wystąpił z żądaniem oraz w wypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.

8. Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.

9. Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania. (wyciąg ze statutu § 8).

1. Członek ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do organów Spółdzielni;
 2. brać czynny udział w życiu Spółdzielni i zgłaszać wnioski w sprawach związanych z jej działalnością i żądać ich rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni;
 3. uczestniczyć z głosem decydującym na zebraniach oceniających działalność Spółdzielni;
 4. uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli;
 5. korzystać z usług i świadczeń Spółdzielni na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej;
 6. przeglądać roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, zaznajomienia się z uchwałami organów Spółdzielni, protokołami obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji
  i realizacją wniosków polustracyjnych, umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi;
 7. odwoływać się w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym od uchwał organów Spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią w sposobie i terminach określonych w statucie;
 8. zaskarżyć do sądu uchwały organów Spółdzielni z powodu ich niezgodności z przepisami prawa i statutu.

2. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe. Każdy członek dysponuje jednym głosem niezależnie
od ilości udziałów.

3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być uzasadniona.

4. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia pisemnej odmowy, wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów.
                                                                                                                                                                               (wyciąg ze statutu § 9).


1. Członek ma obowiązek:

 1. przestrzegać przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminach;
 2. dbania o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań statutowych;
 3. wpłacić wpisowe i zadeklarowane udziały wskazane w deklaracji oraz uzupełniać udziały do jego pełnej wysokości uchwalonej przez Zebranie Przedstawicieli;
 4. zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia do Spółdzielni;
 5. uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów;
 6. dokonywać, w miarę możliwości, zakupów w placówkach Spółdzielni;
 7. chronić mienie Spółdzielni;
 8. chronić sprawy stanowiące tajemnicę służbową i handlową Spółdzielni.
                                                                                                                                                                    (wyciąg ze statutu § 10).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Drodzy Członkowie „Społem” Lubelskiej Spółdzielni Spożywców w Lublinie

Informujemy, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”)
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 wskazanego wyżej Rozporządzenia:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Społem” Lubelska Spółdzielnia
  Spożywców w Lublinie z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 w Lublinie
  20-102 Lublin wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Sądowego prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, pod nr KRS 0000127551, REGON 000919039, NIP 712-010-23-91.
 2. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie:
  • rejestru członków Spółdzielni,
  • wykorzystanie danych w związku z działalnością Spółdzielni prowadzoną na podstawie przepisów
  ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r., Statutu „SPOŁEM” Lubelskiej Spółdzielni
  Spożywców w Lublinie oraz innych przepisów regulujących działalność Spółdzielni.
 3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji przez Administratora celów wynikających z
  prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni i poszczególnych jej Członków, w tym w szczególności
  takich celów jak: prowadzenie rejestru członków Spółdzielni, prowadzenie księgi udziałów, naliczanie
  i wpłacanie dywidendy,
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.:
  dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne
  dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów,
  kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa,
  a także będą udostępniane Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do zaadresowania
  korespondencji
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do procesu realizacji
  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed
  roszczeniami przez Administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem niezbędnym aby przystąpić do
  Spółdzielni oraz korzystać z proponowanych form działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej
  w Spółdzielni, zaś nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi członkostwo w Spółdzielni
  i korzystanie z form działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w Spółdzielni.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
  organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
  W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego
  siedziby, za pośrednictwem sklepów Administratora oraz pod adresem mailowym rodo@lss.pl